Strona główna :: Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

(Art. 13 RODO)

 

1.Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michałów” w Radomiu, ul. Jagiellońska 2,  numer telefonu 48 333-10-12, adres e-mail: sm@michalow.radom.pl

 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@michalow.radom.pl

 

3.Państwa  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:

  1. Realizacji przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Spółdzielni i wewnętrznych regulaminów.
  2. Realizacji zawartych umów;
  3. Dochodzenia roszczeń,
  4. Zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.
  5. Przetwarzanie danych odbywać się będzie także w celach archiwalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi, wydanymi na jej podstawie i wewnętrznym Regulaminie zasad przechowywania dokumentów.

 

4.Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w treści której zostanie podany cel i zakres danych.

 

5.Podstawą prawną przetwarzania danych w celu:

  1. określonym w ust. 3 pkt 1 jest art. 6 ust. 1 lit. c, (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni )
  2. określonym w ust. 3 pkt 2 jest  art. 6 ust. 1 lit. b (zawarta umowa lub działania podjęte przed zawarciem umowy )
  3. określonym w ust. 3 pkt 3, 4, 5  jest art. 6 ust. 1 lit. f, (prawnie uzasadniony interes realizowany prze administratora)
  4. w przypadkach wyrażenia zgody podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawą prawną określającą obowiązki prawne, o których mowa w art. 6 ust. 1   lit. c są przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności przez Spółdzielnie.

 

6.Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku nałożonego na Administratora przepisami prawa lub wykonania przedmiotu umowy. Ich niepodanie skutkować będzie niewykonaniem obowiązku prawnego oraz nie zawarciem umowy. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody podanie danych ma charakter dobrowolny, ich nie podanie lub wycofanie zgody skutkuje odstąpieniem przez Spółdzielnię od realizacji czynności, na wykonanie których wnioskowano  o zgodę.

 

7.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania zarządu nieruchomością przez Spółdzielnię, przez okres realizacji umów, dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres podlegający archiwizacji.

 

8.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych w związku z realizacją: usług informatycznych, usługą rozliczenia energii cieplnej i  inne firmy, którym w związku z realizacją umowy głównej powierzono dane osobowe na podstawie umowy powierzenia, a także inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

9.Posiadają Państwo: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

10.W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

11.Przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

12.Przetwarzane przez Spółdzielnię dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , ani nie będą podlegały profilowaniu.

 

13.Spółdzielnia nie przekazuje danych do Państw trzecich.Wróć
projekt i wykonanie CopyCon.pl