Strona główna :: Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Michałów” z siedzibą w Radomiu ul. Jagiellońska 2,

 

2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez:

-       poczta elektroniczna: Aldona Zacharska  info@abioffice.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Michałów” z siedzibą w Radomiu ul. Jagiellońska 2, oraz wypełnianiu Statutowych zadań Spółdzielni.

-       realizacji umów zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Michałów” z siedzibą w Radomiu ul. Jagiellońska 2,

-       w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

-       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Michałów” z siedzibą w Radomiu ul. Jagiellońska 2 i przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Spółdzielnia.

 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

-       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

-       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

-       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

-       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-       prawo do przenoszenia danych,

-       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.Wróć
projekt i wykonanie CopyCon.pl