Strona główna :: Ogłoszenia - Aktualności :: Ważny komunikat dotyczący członkostwa w Spółdzielni.

Ogłoszenia - Aktualności

27 grudnia 2017, admin
Ważny komunikat dotyczący członkostwa w Spółdzielni.

Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązującą od 9 września 2017 r. zmieniony został model członkostwa w Spółdzielni.

Członkostwo  w Spółdzielni związane jest z posiadaniem w Spółdzielni prawa do lokalu.

 

Członkostwo z mocy prawa.

Każdy kto ma  w Spółdzielni mieszkanie  spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe staje się z mocy prawa, tj. automatycznie członkiem Spółdzielni. Do tej pory członkostwo w Spółdzielni było dobrowolne.

 

Członkiem Spółdzielni z mocy prawa stają się oboje małżonkowie, ale tylko jeśli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie tzn. jeżeli nabyli je w trakcie związku małżeńskiego. Dotychczas w tym zakresie małżonkowie mieli dowolność, tj. od ich decyzji zależało czy członkami Spółdzielni są obydwoje, czy też jedno z nich.

 

Członkowie z mocy prawa nie wnoszą wpisowego i udziałów, nie składają deklaracji członkowskiej.

 

Członkostwo dobrowolne.

Członkostwo dobrowolne utrzymane zostało dla właścicieli lokali, tj. osób, którym przysługuje odrębna własność lokalu. Jeśli zechcą stać się członkami Spółdzielni, będą musieli złożyć deklarację członkowską. Nie wnoszą wpisowego i udziałów.

 

Prawo do lokalu kilku osób, a członkostwo w Spółdzielni.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu należy do kilu osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna osoba, chyba że przysługuje ono małżonkom.

 

W sytuacji zgłoszenia się kilku osób, którym przysługuje wspólne prawo do lokalu, powinni oni dokonać spośród siebie wyboru jednej osoby, której przypadnie członkostwo w Spółdzielni. W przypadku braku powyższego wyboru Spółdzielnia wezwie do wystąpienia do Sądu celem rozstrzygnięcia, komu przypadnie członkostwo w Spółdzielni związane z tym  lokalem. Termin wyznaczony przez Spółdzielnię na wystąpienie do Sądu nie będzie mógł być dłuższy niż 12 miesięcy. Po bezskutecznym upływie terminu osobę, której przypadnie członkostwo wskaże Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia sporu – osoby, którym przysługuje prawo do lokalu będą mogły wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni.

 

 

Co oznaczają zmiany w praktyce?

Spółdzielnie muszą przeprowadzić weryfikację całej dokumentacji członkowskiej, ponieważ pojawiają się nowi członkowie, a niektórzy będą musieli się z członkostwem pożegnać niezależnie od swojej woli. Ustawa jednocześnie nie zobowiązuje Spółdzielni do informowania kogokolwiek o fakcie, że został członkiem.

 

Z konieczności zarówno uaktualnienia jak i poszerzenia rejestru członków o nowych członków Zarząd naszej Spółdzielni postanowił  wezwać mieszkańców do działu członkowsko – mieszkaniowego.

 

Mieszkańcy wzywani są poszczególnymi budynkami, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych kolejek.  Ogłoszenia o terminie wezwania wywieszane są na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

 

Godziny przyjęć interesantów w dziale członkowsko – mieszkaniowym.

Dział członkowsko – mieszkaniowy znajduje się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 2 w pokoju nr 2. Interesanci przyjmowani są w godzinach:

Poniedziałek : godz. 1100 – 1700

wtorek , środa, czwartek: godz. 1000  - 1300

w piątek nie ma przyjęć interesantów.

Numer telefonu do działu członkowsko – mieszkaniowego: 48 333 – 12 – 33.Wróć