Strona główna :: AktualnościOgłoszenia - Aktualności :: Rozliczanie niedoborów wody z ...

Aktualności

14 kwietnia 2021, admin542
Rozliczanie niedoborów wody z użytkownikami poszczególnych lokali budynku.

Według wodomierza głównego na budynku jest niedopłata, którą Spółdzielnia rozłożyła na wszystkich lokatorów. Wyjaśniamy dlaczego Spółdzielnia naliczyła dodatkowe opłaty za wodę, jeżeli rozliczamy się w oparciu o odczyt wodomierza.

 

Występowanie różnic w zużyciu wody.

Od czasu wprowadzenia do rozliczeń wody indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych, wciąż aktualny jest problem niedoborów jaki Spółdzielnia musi pokrywać przy rozliczaniu się z Wodociągami Miejskimi. Spółdzielnia rozlicza się z Wodociągami na podstawie wskazań wodomierzy głównych na budynku, a  z mieszkańcami na podstawie indywidualnych liczników mieszkaniowych, których suma wskazań nigdy nie jest równa wskazaniu wodomierza głównego na budynku. I tu powstaje problem.  Z czego biorą się te różnice? Jak im przeciwdziałać? Jakim kluczem rozliczać mieszkańców?

 

Różnice w zużyciu wody powstają na każdym budynku w większym lub mniejszym stopniu, mogą sięgać nawet do 20%. Powodów może być kilka: przecieki w nieszczelnych urządzeniach spłukujących toalety i kranach, brak rejestracji małych poborów wody przez wodomierze lokalowe,  różnica czasowa przy odczycie wodomierzy: głównego i mieszkaniowych, kradzieże wody a także błędy wskazań wodomierzy wynikające z doboru klasy wodomierzy i ich montażu (pionowy czy poziomy) oraz ze sposobu korzystania z wody: czy jest to strumień maksymalny, ciągły, pośredni czy minimalny.

 

Działania Spółdzielni dla zmniejszenia różnic.

 

Spółdzielnia prowadzi monitoring wielkości występujących różnic i analizę ich zmienności. Przeprowadzane są również kontrole pracy wodomierzy np. przez pracowników administracji poprzez niezapowiedziane kontrole w mieszkaniach o bardzo niskim zużyciu. Bardziej wzmożone kontrole i analizy Spółdzielnia prowadzi, gdy różnice wskazań wodomierza zbiorczego na budynku i wodomierzy lokalowych przekroczą 10 procent.

Działania Spółdzielni przyniosły efekty w postaci zmniejszenia niedoboru wody, np. w latach 2004 – 2009 niedobór wynosił 20 %, w latach 2012 – 2015 wynosił 12 %, a obecnie to  ok. 5,5 %, w skali całej Spółdzielni.

 

Obowiązek rozliczanie różnic.

 

Spółdzielnia zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) – art. 6 ust. 6 pkt 3 – zobowiązana jest do rozliczania różnicy w zużyciu wody. Również zgodnie  z w/w ustawą – art. 26 ust. 3 – występująca różnica podlega rozliczeniu na wszystkich użytkowników lokali.

 

Nie jest więc to rozwiązanie stosowane wyłącznie w naszej Spółdzielni, ale przepis powszechnie obowiązujący.

 

Wybór metody rozliczania.

Metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy w budynku wybiera zarządca budynku, czyli Spółdzielnia – zgodnie z art. 26 ust. 3 w/w ustawy. Przepisy nie określają jednak metod rozliczania strat wody, spośród których może wybierać zarządca.  Stąd konieczny jest regulamin. W naszej Spółdzielni taki regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą we wrześniu 2019 r.

 

Zgodnie z § 9 ust. 8 i 9  tego regulaminu różnice rozliczane są proporcjonalnie do zużycia wody w lokalu. Rozliczenie dokonywane jest jednorazowo po zakończeniu roku obrachunkowego, który kończy się 31 grudnia każdego roku.

 

Regulamin rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej  dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Akty Prawne, Regulaminy.

 

Do 2019 r. Spółdzielnia pokrywała ten niedobór z eksploatacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniem lustracji niedobór  musi być  rozliczany bezpośrednio z lokatorem.

 Wróć