Strona główna :: Ogłoszenia - Aktualności :: Regulamin rozliczania zużycia wody. Rozliczanie niedoborów wody.

Ogłoszenia - Aktualności

3 października 2019, admin542
Regulamin rozliczania zużycia wody. Rozliczanie niedoborów wody.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 września  2019 r. dokonała zmian w regulaminie rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej.

 

Zmiany zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami lustracji i uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni z dnia  16 czerwca 2018 r., którą wniosek z lustracji został przyjęty do realizacji. Przy okazji tych zmian wprowadzone zostały inne będące uszczegółowieniem dotychczasowej treści regulaminu.

 

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie  uregulowań dotyczących indywidualnego rozliczania z lokatorem różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego na budynku, a sumą wskazań wodomierzy domowych.

 

 

 

Występowanie różnic w zużyciu wody.

Od czasu wprowadzenia do rozliczeń wody indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych, wciąż aktualny jest problem niedoborów jaki Spółdzielnia musi pokrywać przy rozliczaniu się z Wodociągami Miejskimi. Problem niedoborów powstaje z faktu rozliczania się Spółdzielni z mieszkańcami na podstawie indywidualnych liczników mieszkaniowych, których suma wskazań nigdy nie jest równa wskazaniu wodomierza głównego na budynku. I tu powstaje problem.  Z czego biorą się te różnice? Jak im przeciwdziałać? Jakim kluczem rozliczać mieszkańców?

 

Różnice w zużyciu wody powstają na każdym budynku w większym lub mniejszym stopniu. Powodów może być kilka: przecieki w nieszczelnych urządzeniach spłukujących toalety i kranach, brak rejestracji małych poborów wody, dobór klasy wodomierzy i ich montaż, różnica czasowa przy odczycie wodomierzy: głównego i lokalowych, kradzieże wody.

 

Działania Spółdzielni dla zmniejszenia różnic.

Spółdzielnia prowadzi monitoring wielkości występujących różnic i analizę ich zmienności. Przeprowadzane są również kontrole pracy wodomierzy np. przez pracowników administracji poprzez niezapowiedziane kontrole w mieszkaniach o bardzo niskim zużyciu. Bardziej wzmożone kontrole i analizy Spółdzielnia prowadzi, gdy różnice wskazań wodomierza zbiorczego na budynku i wodomierzy lokalowych przekroczą 10 procent.

 

Działania Spółdzielni przyniosły efekty w postaci zmniejszenia niedoboru wody, np. w latach 2004 – 2009 niedobór wynosił 20 %, w latach 2012 – 2015 wynosił 12 %, a obecnie to  ok. 5,5 %, w skali całej Spółdzielni.

 

Rozliczanie różnic.

Spółdzielnia zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zmianami) – art. 6 ust. 6 pkt 3 – zobowiązana jest do rozliczania różnicy w zużyciu wody. Również zgodnie  z w/w ustawą – art. 26 ust. 3 – występująca różnica podlega rozliczeniu na wszystkich użytkowników lokali. Nie  będzie więc to rozwiązanie stosowane wyłącznie w naszej Spółdzielni, ale przepis powszechnie obowiązujący.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy zarządca budynku czyli w naszym przypadku Spółdzielnia dokonuje wyboru metody rozliczania tych różnic.

 

Regulamin rozliczania zużycia wody.

Spółdzielnia dokonuje rozliczania różnic na podstawie „Regulaminu rozliczania zużycia wody…….”. (dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Akty Prawne, Regulaminy), zatwierdzonego Uchwałą nr 26 Rady Nadzorczej z dnia 24 września 2019 r.

 

Zgodnie z § 9 ust. 8 i 9  tego regulaminu różnice rozliczane będą proporcjonalnie do zużycia wody w lokalu. Rozliczenie dokonywane będzie jednorazowo po zakończeniu roku obrachunkowego, który kończy się 31 grudnia każdego roku.

 

Obecnie Spółdzielnia pokrywa ten niedobór z eksploatacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniem lustracji  musi być  rozliczany bezpośrednio z lokatorem.

 

Dodatkowa oplata na wymianę wodomierzy.

Zapowiadamy wprowadzenie, zgodnie z § 14 ust. 7 „Regulaminu rozliczania zużycia  wody…”, opłaty stałej na wymianę wodomierzy w przyszłości. Opłata stała obejmuje koszt wymiany: wodomierza, modułu radiowego, uszczelek, plomby i zaworu zwrotnego. Wielkość tej opłaty będzie wielokrotnością kosztu 1 szt. wodomierza i ilości wodomierzy zamontowanych w lokalu.Wróć