Strona główna :: Przetargi :: Przetarg na wykonanie malowania klatek schodowych budynków wielorodzinnych

Przetargi

18 lutego 2018, admin
Przetarg na wykonanie malowania klatek schodowych budynków wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michałów” w Radomiu ogłasza przetarg na wykonanie malowania klatek schodowych budynków wielorodzinnych przy ul. Piastowskiej 5, oraz Piastowskiej 7,  na  terenie Spółdzielni  Mieszkaniowej „Michałów” w Radomiu.

 

Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2.000,00 zł., wnoszoną w pieniądzu, którą należy wpłacić w kasie Spółdzielni Zamawiającego do dnia 12.03.2018 r. do godz. 11.30 lub przelewem bankowym na konto SM Michałów nr konta Bank PEKAO SA II O/Radom 72 1240 3259 1111 0000 3002 2609.

 

Oferta powinna być złożona w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH – PIASTOWSKA 5; PIASTOWSKA 7”.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów” w Radomiu,  ul. Jagiellońska 2 w terminie do dnia  12.03.2018 r. do godz. 11.30.

Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Administracji Spółdzielni przy ul. Królowej Jadwigi 12 A, otwarcie ofert jest jawne.

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Piotr Chmielewski – inspektor nadzoru   tel. (048) 333-10-10 codziennie w godz. 7.30 – 10.00.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Administracji Spółdzielni i na stronie internetowej SM „Michałów”(sm@michalow.radom.pl) do dnia  31.03.2018 r.

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Piotr Chmielewski – inspektor nadzoru tel. (048)333-10-10 lub 535-265-777 od poniedziałku do czwartku w godz. 800 – 1000.

 

Koszt materiałów przetargowych wynosi 50 zł, do pobrania w siedzibie Zamawiającego przy ul. Królowej Jadwigi 12A w godz. 700-1500.

 Wróć