Strona główna :: Przetargi :: Przetarg na: ROBOTY DROGOWE – remont ciągów pieszo jezdnych

Przetargi

23 lutego 2018, admin
Przetarg na: ROBOTY DROGOWE – remont ciągów pieszo jezdnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michałów” w Radomiu ogłasza przetarg na : ROBOTY DROGOWE – remont ciągów pieszo jezdnych (wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4-6 cm na powierzchni 8 592 m2, wraz zrobotami towarzyszącymi),  na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „MICHAŁÓW”.

 

Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20.000,00 zł., wnoszoną w pieniądzu, którą należy wpłacić w kasie Spółdzielni Zamawiającego do dnia 26.03.2018 r. do godz. 1130 lub przelewem bankowym na konto SM Michałów nr konta Bank PEKAO SA II O/Radom 72 1240 3259 1111 0000 3002 2609.

 

Oferta powinna być złożona w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „ROBOTY DROGOWE”

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów” w Radomiu, ul. Jagiellońska 2 w terminie do dnia  26.03.2018 r. do godz. 1130.

Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Administracji Spółdzielni przy ul. Królowej Jadwigi 12A, otwarcie ofert jest jawne.

 

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Administracji Spółdzielni i na stronie internetowej SM „Michałów” (sm@michalow.radom.pl) do dnia 16.04.2018 r.

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Piotr Chmielewski – inspektor nadzoru tel. (048) 333-10-10 lub  535-265-777 od poniedziałku do czwartku w godz. 800 – 1000.

 

Koszt materiałów przetargowych wynosi 50 zł, do pobrania w siedzibie Zamawiającego przy ul. Królowej Jadwigi 12A  w godz. 700-1500.Wróć