Strona główna :: Ogłoszenia - AktualnościWalne Zgromadzenie :: Odbyło się Walne Zgromadzeni ...

Ogłoszenia - Aktualności

5 lipca 2019, admin542
Odbyło się Walne Zgromadzenie

W dniu 11 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni. Członkowie przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Spółdzielni za miniony rok.

 

Walne Zgromadzenie rozpoczęto minutą ciszy. W ten sposób uczestnicy uczcili pamięć zmarłego 09 czerwca 2019 r. Włodzimierza Zatorskiego – wieloletniego  Członka Rady Nadzorczej.

 

Po zatwierdzeniu składów: Prezydium Walnego Zgromadzenia, Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej przystąpiono do merytorycznego rozpatrywania spraw.

 

Sprawozdanie podsumowujące działalność Rady Nadzorczej za 2018 r. przedstawiła p. Elżbieta Zielińska – przewodnicząca Rady Nadzorczej.

 

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni przedstawili Członkowie Zarządu: Małgorzata Standowicz i Zenon Kozera.

 

Pani Małgorzata Standowicz omówiła m.in.: działalność ogólnoorganizacyjną, działalność członkowsko-mieszkaniową i działalność windykacyjną. Przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z weryfikacji tego sprawozdania.

 

Pan Zenon Kozera omówił gospodarkę remontową w okresie minionego roku oraz plany remontowe  na bieżący rok. Przedstawił realizację wniosków zgłoszonych podczas poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 

Następnie członkowie przegłosowali zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania  z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.

 

Podjęto uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej za 2018 r. w kwocie 385 927,54 zł z przeznaczeniem na:

  1. Zwiększenie funduszu zasobowego o kwotę 317 212,21 zł.
  2. Przychody poszczególnych nieruchomości z tytułu pożytków w kwocie 68 715,33 zł, które przeznaczone mogą być wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem tej nieruchomości wspólnej, z której te pożytki zostały osiągnięte.

 

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku sprawozdawczym 2018.

 

Wyraziło zgodę na nieodpłatne zbycie prawa własności części działki nr 109/20 położonej przy ul. Sobieskiego na rzecz Gminy Miasta Radomia. Powyższe wynika z faktu, że po likwidacji parkingu strzeżonego wzdłuż ul. Sobieskiego planowane jest wykonanie nowych zatok parkingowych i w celu wykonania pełnowymiarowych zatok parkingowych zachodzi konieczność przekazania części działki (pas o szerokości ok. 4 m) pod ich zabudowę. Należy zaznaczyć, że z miejsc parkingowych będą korzystać przede wszystkim nasi mieszkańcy.

 

W wyniku tajnych wyborów członkowie wybrali p. Zenona Kozerę jako przedstawiciela naszej Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu. Zastępcą przedstawiciela wybrana została p. Małgorzata Standowicz.

 

Komisja Wnioskowa stwierdziła, że nie wpłynęły do niej żadne wnioski.

 

Warto podkreślić, że Walne Zgromadzenie  przeprowadzone zostało zgodnie z postanowieniami statutu, przebiegało sprawnie i spokojnie.Wróć