Strona główna :: AktualnościOgłoszenia - Aktualności :: Czy i jak segregujemy śmieci? ...

Aktualności

12 maja 2022, admin542
Czy i jak segregujemy śmieci? Wnioski z kontroli.

W dniu 31 marca 2022 r. Urząd Miasta dokonał na terenie naszego osiedla kontroli wykonywania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrolą objęto śmietniki przy 5 budynkach: Królewska 15 i 15A; Królowej Jadwigi 25 i 27; Sobieskiego 8. Nieprawidłowości dotyczyły wszystkich budynków.

 

 

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

 1. Niesegregowanie odpadów poprzez gromadzenie np. w pojemnikach przeznaczonych dla odpadów zmieszanych odpadów papieru oraz metali.

 2. Nie wystarczająca ilość pojemników dla gromadzenia odpadów frakcji papier.

 3. Zaleganie odpadów poremontowych oraz zużytego sprzętu AGD.

 4. Brak pojemnika dla gromadzenia odpadów frakcji szkło (dot. Królowej Jadwigi 25).

 5. Brak miejsca zapewniającego zabezpieczenie odpadów wielkogabarytowych przed pogarszaniem ich jakości (dot. Królowej Jadwigi 27).

 

Zalecenia pokontrolne.

 1. Przestrzegać zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.

 2. Monitorowania stanu zapełnienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w szczególności pojemników dla odpadów frakcji papier.

 3. Zobowiązuje się Spółdzielnię do poinformowania mieszkańców o:

 1. zasadach selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych,

 2. konsekwencjach niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, tj. naliczaniu podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 3. możliwości korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Witosa 96.

 

Realizacja przez Spółdzielnię zaleceń pokontrolnych:

 1. Zostały rozplakatowane ogłoszenia informujące mieszkańców jak należy segregować odpady z podziałem na frakcje.

 2. Została wywieszona informacja o konsekwencjach niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, tj. naliczaniu podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 3. Została wywieszona informacja, że odpady budowlane i poremontowe można dostarczać we własnym zakresie bez ponoszenia dodatkowych kosztów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Witosa 96.Wróć